تزکیه، گام ضروری خانه احزاب   

خانه احزاب که در پاییز 1380 رسما آغاز به کار کرد، با یک هدف اساسی تشکیل شد: "ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"


این هدف از آن جهت مهم برشمرده می شد که به رغم حضور احزابی با سابقه طولانی و دارای شعب متعدد در سراسر کشور، فرهنگ تحزب در کشور مهجور مانده و باندهای سیاسی جایگزین احزاب گردیده بودند. به نظر می رسید تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی ضروری است و باید در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بر رقابت های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروههای سیاسی تلاش کرد.

اما مع الاسف، این نهاد صنفی به علت برخی مناقشات سیاسی نتوانست جایگاه حقیقی خود را به دست آورد و برخی حوادث اخیر مسیر پیش رو را دشوارتر نیز گردانده است. چهارمین شورای مرکزی که منتخب مجمع عمومی اخیر خواهد بود، وظیفه ای سنگین در این مسیر خواهد داشت.

اساسنامه خانه احزاب یکی از تکالیفی که برای شورای مرکزی آن در نظر گرفته است اهتمام به اهداف یاد شده است. این مهم تنها در شرایطی رخ خواهد داد که در این مسیر کاملا منطبق بر قانون حرکت گردد. طبق اصل 26 قانون اساسی که مصرح در اساسنامه خانه احزاب است، "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. "

اینک در نقطه ای ایستاده ایم که در پشت سر کارنامه احزابی را داریم که با بیانیه های خود مستقیما مردم را به لشگرکشی خیابانی دعوت کردند و موجب اغتشاش در تهران و کشته شدن برخی از هموطنان شدند.

این رفتار یک هزینه نامطلوب دیگر نیز برجای گذاشت، رفتار این تشکلها نه تنها نتوانست در مسیر اعتماد افکار عمومی به احزاب حرکت نماید، بلکه عبور آنها از روزهای پس از انتخابات ردی پر رنگ از بی اعتمادی افکار عمومی به احزاب را برجای گذاشت.

این گروه ها هم اصل 26 قانون اساسی را با همصدا شدن با بیگانگان در تلاش برای خدشه وارد کردن به استقلال کشور، آزادی انتخاب مردم و ایجاد شکاف در وحدت ملی نقض کردند و هم اهداف مصرح در اساسنامه خانه احزاب که تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی است، را مورد نقض قرار دادند.

بر طبق ماده 26 اساسنامه خانه احزاب، شورای مرکزی می تواند با تصویب دو سوم اعضا، احزاب ناپایبند به اساسنامه را اخراج نماید.

این تزکیه، گام اول برای بدست آوردن اعتماد افکار عمومی و آغاز گامهای جدی تر برای نهادینه سازی تحزب اسلامی است. گامی که اگر با مقاومت های سیاسی و باندی برداشته نشود، مسیر دشواری را برای نهادینه شدن گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب پیش رو خواهد داشت.

متن کامل
۱۳۸۸/٧/۱٦ - محمد مهدی اسلامی